http://www.thaibar.thaigov.net/
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
มีคำตอบแล้ว หัวข้อ : ป.โท นิติศาสตร์ มสธ.คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
คนเมืองลุง
User Option
User Option


Joined : 10 ตุลาคม 2551 เวลา 11:32:32
Posts : 7
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 27 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 12:48:07 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

    ตกลง มสธ. เปิด ป.โทนิติศาสตร์หรือเปล่า?
Back to Topข้อมูลส่วนตัวของคนเมืองลุงค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของคนเมืองลุง
 
veee
User Option
User Option


Joined : 6 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 10:36:31
Posts : 4
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 27 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 13:10:26 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงสร้างและรายละเอียด
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ) - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฎหมายมหาชน) - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฎหมายมหาชน)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  (วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  (วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)
Back to Topveee
ข้อมูลส่วนตัวของveeeค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของveee
 
veee
User Option
User Option


Joined : 6 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 10:36:31
Posts : 4
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 27 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 13:11:45 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

อ้างอิงจาก เวบไซต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ครับ

Back to Topveee
ข้อมูลส่วนตัวของveeeค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของveee
 
veee
User Option
User Option


Joined : 6 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 10:36:31
Posts : 4
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 27 พฤศจิกายน. 2551 เวลา 13:17:09 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ระเบียบการสมัครฯ

Download ใบสมัคร
ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถ download ใบสมัครได้ฟรตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552

หรือ ซื้อระเบียบการสมัคร ในราคาชุดละ 200 บาท
โดยกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552 ผู้สนใจสามารถซื้อระเบียบการสมัครฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ซื้อทางไปรษณีย์
1. ซื้อธนาณัติสั่งจ่ายปลายทาง มสธ. ในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งระบุจำนวนเงินในธนาณัติ เป็นเงินจำนวนเท่ากับราคาระเบียบการสมัครฯ ที่สั่งซื้อ (ต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อด้วยธนาณัติเท่านั้น)
2. เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครฯ โดยระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ จำนวนระเบียบการฯ ที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ธนาณัติอย่างชัดเจน (พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา”) โดยส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)

2. ซื้อด้วยตนเองที่
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลาราชการ
1.1 สำนักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 โทร. 0 2504 7561 - 4
1.2 สำันักพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 โทร. 0 2504 7672 , 7679
3. ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกจังหวัด และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั้ง 10 แห่ง
4. ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุมวิไล

 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)

โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครใน วันที่ 15 ตุลาคม 2551 - 15 มกราคม 2552 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้ (หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

 

อ้างอิงจากเวบไซต์ มสท ครับ


Back to Topveee
ข้อมูลส่วนตัวของveeeค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของveee
 

หน้า1 | 2 | 3 |

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ กระดานสนทนา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ กระดานสนทนา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่